เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

 

 การดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา และอดีต
ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา (4 สมัย) ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานอุปถัมภ์ชมรมฯ
การศึกษา 
- ระดับมัธยม โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
- วิทยาลัย คอมเมิสร์ เซ็นต์จอห์น
- Associate in Applied Science, Chamberlayne Junior College Boston
  Massachusetts, USA 1977
- B.A.(Business Adm.) , Curry College Milton Massachusetts
  USA 1979
- M.S.(Econ.), Northeastern University Boston Massachusetts ,
  USA 1981
ผลงาน 
- อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา
- ประธานคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยววุฒิสภา (4 สมัย)
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา จุดผ่านแดน  (ชายแดนไทย)วุฒิสภา
- ประธานอนุศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนจาก ต่างประเทศ  (โครงการขุดคอคอดกระ)
- นักธุรกิจการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์
- ประธานอุปถัมภ์บรรเทาสาธารณะภัยยะสวัสดิ์ จ.พะเยา
- รองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนปัจจุบัน 
- ประธานอุปถัมภ์ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย