เกี่ยวกับสโมสร

 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย เป็นชมรมฯเพื่อการกุศล ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
ซึ่งมีความจำเป็นต้องอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการท่องเที่ยวไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ 
การดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา และอดีต
ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา (4 สมัย) ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานอุปถัมภ์ชมรมฯ

วัตถุประสงค์

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการคือ
  1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศแบบยั่งยืน
  2. การมีส่วนให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่างๆของเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศ

หลักการอนุรักษ์และพัฒนา

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง การดูแล รักษาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน ได้แก่การอนุรักษ์ ป่าไม้ภูเขา, ถ้ำ, แม่น้ำ, ลำธาร,
ป่าชายเลน ทะเล, หาดทราย, เกาะแก่งต่างๆ, ปะการังใต้ทะเล, รวมถึงสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
 
      พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวในระดับมาตรฐาน สากล โดยให้คำแนะนำ เช่น การฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
  ทักษะด้านงานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสะอาดถูกสุขะอนามัย ความเป็นระเบียบ
  และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
  และการอนุรักษ์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่ โบราณสถานต่างๆ โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สมบัติของชาติ เช่นวัด, วัง, โบราณวัตถุ
  ต่างๆ ทีขุดค้นพบ, ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่างๆ
 
      ส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรการลงทุน  หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการเพื่อไปสู่
การขยายธุรกิจในอนาคต เช่น ธุรกิจโรงแรม ทีพัก, รีสอร์ท, บังกาโล, โฮมสเตย์, บริษัททัวร์นำเที่ยว, รถให้เช่าร้านอาหารเครื่องดื่ม, สถานบันเทิง, สปา - นวดแผนโบราณ
ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ ทั้งยังให้คำแนะนำประชาชนทั่วไปผู้สนใจประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมที่ต้องการสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับตนเองและหมู่คณะ

ผู้บริหารชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
คุณ กัษณ    คินิมาน
(ประธานคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

รองประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
คุณ ณรุศรินทร์    เลิศการค้าสุข
(รองประธานคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
คุณ เศรษฐพงศ์    ศิริยศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
คุณ กฤษฎา    เนียมสมบุญ

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
  คุณ วีรพันธ์    ชยางกูร ณ อยุทธยา
  คุณ พวงผกา    ชูบุญ
  คุณ อำนวยพร    อาจจำนงค์
  คุณ กฤษณ์    ศรีกฤษณ์
  คุณ อภิฉัตร    สวัสดิ์วรรณกิจ